Vuk Mirčetić je master ekonomista, sertifikovani međunarodni predavač i licencirani edukator od 2007. godine, a 2018. godine je od strane Republike Srbije akreditovan kao predavač za osam oblasti. Oblasti za koje je ga je država prepoznala kao eksperta i akreditovala su: Upravljanje timovima, Tehnike timskog rada, Trening za trenere, Liderske veštine, Prezentacione veštine, Građansko učešće i saradnja sa organizacijama civilnog društva, Razvoj i upravljanje projektima u skladu sa EU procedurama i Politike zapošljavanja.

Dosadašnja akademska zvanja u procesu formalnog obrazovanja stekao je na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, dok je putem neformalnog, dodatnog i celoživotnog obrazovanja uspešno učestvovao na više od 150 treninga i obuka na različite teme. Uspešno je završio brojne obrazovne programe u organizaciji Oksford Univerziteta, Ruske federalne agencije za poslove mladih u okviru Vlade Rusije, Saveta Evrope, International Republican Institute (SAD), Konrad Adenauer Stiftung, OEBS, British Council-a, American Councils for International education, Stalne konferencije gradova i opština, Privredne komore Srbije, European Training Academy, Balkan Security Network, pojedinih domaćih ministarstava, mnogobrojnih organizacija, kompanija i drugih. Poseduje sertifikate za web i grafički dizajn stečene nakon uspešno završene obuke i položenog ispita pri licenciranom Adobe trening centru. Menadžer za e-poslovanje je od 2012. godine kada je završio sertifikovani program pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.

Posao

Institut za pravo i finansije je obrazovna institucija iz Beograda u kojem Vuk Mirčetić obavlja funkciju direktora i radi kao predavač na obrazovnim programima. Na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije radi kao saradnik u nastavi na predmetima Menadžment ljudskih resursa na osnovnim akademskim studijama i Kadrovsko upravljanje i vođenje na master akademskim studijama.

Na BusinessAcademy Link grupe je predmetni profesor na nekoliko predmeta. Predavač je u okviru European Training Academy na programima edukacije za pisanje predloga projekata za EU fondove, radi i kao predavač Nastavnog centra Informatika AD. Za Gradsku opštinu Voždovac sprovodi aktivnosti i realizuje projekte koje mu poveri predsednik Opštine.

Organizacije

Društveno-kulturološki doprinos i uticaj ostvaruje putem organizacija, udruženja, mreža, saveta i drugih entiteta kojima predsedava ili čiji je član.

Od 2009. godine do avgusta 2020. godine bio je predsednik KK „Vukovi“, predsednik je humanitarne nevladine organizacije „Development Center-a“ (od 2011. godine), predsednik PolitIQal Society (od 2013. godine) i supervizor organizacije Serbian Intelligence Network u okviru World Intelligence Network (od 2011. godine). Do avgusta 2020. godine bio je i predsednik Saveta za zapošljavanje Gradske opštine Voždovac (od februara 2017. godine). kao i predsednik Školskog odbora Osnovne škole „Jajinci“ od 2018. godine, i obe funkcije obavljao je volonterski.

Projekti

Vuk Mirčetić je do sada osmislio, koordinirao i implementirao veći broj projekata u okviru nevladinog i javnog sektora. Teme i ciljne grupe projekata su raznovrsne, od humanitarnih i razvojnih projekata do obrazovnih i onih koji se tiču smanjenja stope nezaposlenosti. Partneri i saradnici na projektima su brojne organizacije i javne institucije iz države i inostranstva. Zajednički cilj svih projekata je ostvarivanje što većeg uticaja uz što manje ili bez ikakvih troškova. Spisak projekata koje je Vuk Mirčetić do sada osmislio, kojima je koordinirao i implementirao dostupan je klikom ovde.

Naučno-istraživački rad

Od 2017. godine bavi se naučno-istraživačkim radom. Vuk Mirčetić je do kraja 2020. godine samostalno ili sa grupom autora kao prvi autor ili ko autor napisao i objavio 34 naučno istraživačkih rada koji su objavljivani u Srbiji i inostranstvu. Za spisak svih radova kliknite ovde.